Részvételi szabályzat

a „Fehérvár Hangja” elnevezésű ének-zenei tehetségkutató versenyhez

 

1. Preambulum

1.1. A Fehérvári Programszervező Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1., cégjegyzékszám: Cg.07-09-025715, adószám: 25131370-2-07 képviseli: Juhász Zsófia ügyvezető) ének-zenei tehetségkutató versenyt szervez.

1.2. A Versenyre történő jelentkezés feltétele a jelen Részvételi szabályzat Jelentkező általi elfogadása.

1.3. A Részvételi szabályzat tartalmazza a jelentkezés feltételeit, az Előválogatóra és a Versenyre vonatkozó főbb információkat, szabályozza a Jelentkező jogait és kötelezettségeit. Jelentkező tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a Versenyben történő részvételre a Részvételi szabályzatban meghatározottak szerint beválogatják, úgy Szervező a Versenyen történő részvétel feltételeit részletesen szabályozó szerződést köt a Jelentkezővel, mint Versenyzővel, mely szerződés szabályozza a továbbiakban a Szervező, valamint a Versenyző jogait és kötelezettségeit.

2. Fogalommeghatározások

2.1. Szervező: Fehérvári Programszervező Kft.

2.2. Jelentkező: aki a Versenyen történő részvétel céljából jelentkezését a jelen Részvételi szabályzatnak megfelelően benyújtja.

2.3. Jelentkezési lap: a www.fehervarhangja.hu honlapon található, a Jelentkezés beküldése céljából kialakított online jelentkezési adatlap és az azzal tartalmában teljes mértékben azonos, papír alapú jelentkezési adatlap. A Jelentkezési lap 5 részből áll: Általános tájékoztató, 1.: Személyes adatok, 1.: Bemutatkozás, 3.a.: Kép feltöltése, 3.b. Videó feltöltése, 4.: Nyilatkozatok.

2.4. Előválogató: a Versenyt megelőzi egy Előválogató. A Versenybe történő bejutás feltétele az, hogy a Jelentkezőt a Verseny Előválogatóját követően a zsűri a Versenybe beválogassa.

2.5. Verseny: A Szervező által 2019. évben megrendezendő, Fehérvár Hangja c. ének-zenei tehetségkutató verseny, melynek Versenyzői az Előválogatót követően a Versenybe beválogatott Jelentkezők, és ami az Előválogató eredményhirdetésétől a döntőig tart.

2.6. Versenyző: Az a Jelentkező, akit a zsűri az Előválogatón nyújtott teljesítménye alapján a Versenybe beválogat és a Résztvevői szerződést megköti.

3. Versenyben való részvétel feltételei

3.1. A Versenyben kizárólag az a magyar állampolgárságú természetes személy vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek maradéktalanul megfelel:

3.1.1. szeptember 14. napjáig 14. életévét betöltötte, de 29. életévét még nem töltötte be és

3.1.2. Fejér megyei lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkezik, vagy a 2019/20-as tanévben Fejér megyei oktatási intézmény nappali vagy levelező tagozatán tanulói/hallgatói jogviszonnyal rendelkezik.

3. 2. A Versenyben nem vehetnek részt a Fehérvári Programszervező Kft. alkalmazottai, és e személyek Ptk. 8.1. § (1) 1. pontjában meghatározott hozzátartozói.

4. Jelentkezés benyújtásának feltételei

4.1. A Versenyre jelentkezni a www.fehervarhangja.hu honlapon történő regisztrációt követően, a honlapon található Jelentkezési lap kitöltésével, valamint a Részvételi szabályzat 4.5. fénykép és a 4.6. pontjában részletezett videónak az online Jelentkezési lapon található dokumentumfeltöltőn keresztül történő beküldésével lehet.

4.2. Jelentkező köteles a jelentkezés online beküldésén túl a Jelentkezési lap kinyomtatott, aláírt és két tanúval ellátott példányát az Előválogató napján, annak helyszínén, az Előválogató megkezdése előtt Szervező részére átadni.

4.3. A Jelentkező által kitöltött és beküldött online Jelentkezési lap a www.fehervarhangja.hu oldalra történő belépést követően, a „Jelentkezési lap letöltése” feliratú gomb segítségével letölthető pdf formátumban. A pdf formátumban letöltött Jelentkezési lapot Jelentkezőnek kell kinyomtatnia és két tanú előtt aláírnia.

4.4. Amennyiben Jelentkező a jelentkezés napjáig nem tölti be a 18. életévét, akkor a jelentkezés érvényességének feltétele, hogy ahhoz a törvényes képviselője írásban hozzájáruljon. A hozzájáruló nyilatkozatot Szervező Jelentkező részére az általa az online Jelentkezési lapon megadott e-mail címre a jelentkezést követően, legkésőbb 2019. szeptember 13. napjáig megküldi. A hozzájáruló nyilatkozat pdf formátumban megtalálható a www.fehervarhangja.hu honlapon is (ide kattintva). 18 éven aluli Jelentkező jelentkezése kizárólag akkor érvényes, ha a hozzájáruló nyilatkozat kitöltött, aláírt és két tanú aláírásával ellátott eredeti példányát a Jelentkezési lap kinyomtatott, aláírt és két tanú aláírásával ellátott példányával együtt, legkésőbb az Előválogató napján magával hozza és Szervezőnek átadja.

4.5.A jelentkezés érvényességének feltétele továbbá, hogy Jelentkező 1 db 1 évnél nem régebbi, a Jelentkező arcképét ábrázoló, jpg kiterjesztésű és legfeljebb 10 Mb méretű fotót (pl. igazolványképét) az online Jelentkezési lapon található, e célra kialakított dokumentumfeltöltő segítségével, a jelentkezési határidőn belül Szervező részére beküldi.

4.6. A jelentkezés érvényességének további feltétele, hogy Jelentkező a Jelentkezési lapon található, e célra kialakított dokumentumfeltöltő segítségével beküld egy legfeljebb 1 perc hosszúságú és legfeljebb 300 Mb terjedelmű videót is, melyen egy, a Jelentkező által választott és kíséret nélkül felénekelt dal részlete látható és hallható.

4.7. Az online jelentkezést követően a jelentkezés során megadott e-mail címre Szervező 24 órán belül visszaigazolást küld. Amennyiben Jelentkező a Szervezőtől nem kap visszaigazolást, úgy azt mindenképp haladéktalanul írásban jelezze Szervező info@fehervarhangja.hu e-mail címére! Ennek elmaradása esetén a jelentkezés érvénytelensége miatt a Szervező nem vállal felelősséget.

4.8. Az Előválogató napján Jelentkező köteles a Jelentkezési lapja kinyomtatott és aláírt példányát magával hozni és Szervezőnek átadni. Felhívjuk Jelentkező figyelmét, hogy 18. év alatti jelentkező esetén a jelentkezés csak a törvényes képviselő írásbeli hozzájárulásával érvényes.

4.9. Az online Jelentkezési lap beküldésének határideje: 2019. szeptember 9., 23:00 óra.

4.10. A kinyomtatott és aláírt Jelentkezési lap – valamint 18 év alatti Jelentkező esetén a 4.4. pontban részletezett hozzájáruló nyilatkozat – személyes benyújtásának határideje 2019. szeptember 14., 9:00 óra, helyszíne az Előválogató helyszíne.

4.11. A Részvételi szabályzat 4. pontjában foglalt feltételek teljesítésének elmaradása esetén a jelentkezés érvénytelensége miatt a Szervező nem vállal felelősséget.

5. Kapcsolattartás

5.1. Jelentkező tudomásul veszi, hogy az Előválogatóval és a Versennyel kapcsolatosan Szervező Jelentkezőt a Jelentkezési lapon megadott e-mail címén értesíti.

5.2. Jelentkező tudomásul veszi, hogy Szervezőt az info@fehervarhangja.hu e-mail címen haladéktalanul tájékoztatni köteles minden, a jelentkezését és a Versenyen való részvételét érintő, az adataiban, elérhetőségeiben történő változásról.

 

6. Az Előválogatóra vonatkozó főbb információk

6. 1. A Verseny Előválogatója 2019. szeptember 14-én lesz a Petőfi Kultúrtanszéken (cím: 8000 Székesfehérvár, Arany János u. 22.), melyen Jelentkező előadását egy három tagból álló szakmai zsűri (továbbiakban: „Zsűri”) értékeli.

6.2. A Versenyen az a Jelentkező vehet részt, akit a Zsűri az Előválogató alapján a Versenyen történő részvételre beválogat és az Előválogatót követően, de az Elődöntő előtt a Szervezővel a Részvételi szerződést megköti.

6.3. Jelentkező az Előválogató napján 9 óra 00 perckor köteles megjelenni az Előválogató helyszínén. A Jelentkezőket az Előválogatóra Szervező az általa meghatározott sorrendben hívja be. A sorrendet az Előválogatót megelőzően Szervező e-mailen közli a Jelentkezővel. Jelentkező étkezéséről saját maga köteles gondoskodni.

6.4. Jelentkező az Előválogató alkalmával a Jelentkezési adatlapon általa megjelölt dal zenei alap és zenekari kíséret nélküli előadására kap lehetőséget legfeljebb 3 percben. Jelentkező előadását a zsűri ennél korábban is megszakíthatja.

6.5. Jelentkező az Előválogató alkalmával előadását saját maga, az általa biztosított akusztikus hangszeren elektromos hangosítás, erősítő nélkül, unplugged kísérheti.

6.6 A zsűri az Előválogató során 24 Jelentkezőt válogat be a Versenybe.

6.7. Az Előválogató eredményét Szervező az Előválogató lezárultát követő 5 munkanapon belül, e-mailen közli.

6.8. Jelentkező tudomásul veszi, hogy a zsűri döntésével szemben jogorvoslati lehetősége nincsen.

6.9 Jelentkező az Előválogató, valamint a Verseny egésze alatt köteles a Szervező képviselőivel, alkalmazottaival, valamint közreműködőivel együttműködni, az Előválogató során előadásra alkalmas módon, annak megfelelően megjelenni. Jelentkező tudomásul veszi, hogy amennyiben az Előválogatón ittasan jelenik meg, vagy egyéb módon el nem fogadhatóan viselkedik – így különösen másokat sérteget – az a Versenyből való azonnali kizárást vonhatja maga után.

7. A Versenyre (az elődöntőre és a döntőre) vonatkozó főbb információk

7.1. A Verseny egy elődöntőből és egy döntőből áll. Az elődöntőre, döntőre és a hozzájuk kapcsolódó próbákra vonatkozó részletes szabályozást a Versenyzőkkel kötött Részvételi szerződés tartalmazza majd.

7.2. Jelentkező tudomásul veszi, hogy a Versenyen történő részvétel feltétele az, hogy beválogatása esetén a Szervezővel Részvételi szerződést köt, mely részletesen szabályozza a Versenyben való részvételt, a versenyző jogait és kötelezettségeit.

7.3. Az elődöntő 2019. november 9-én lesz a Fehérvári Civil Központban (cím: 8000 Székesfehérvár, Rákóczi utca 25.). Az elődöntő során a Versenyző kísérettel/zenei alappal előadott előadását hallgatja meg és értékeli a négytagú zsűri. Az elődöntő nyilvános, azt bárki megtekintheti.

7.4. Az elődöntő eredményét Szervező az elődöntő lezárultát követően a helyszínen, de legkésőbb azt követő 5 munkanapon belül, e-mailen közli.

7.5. Az elődöntőt követően a zsűri 12 Versenyzőt válogat be a döntőbe.

7.6. A döntő 2019. december 8-én a Vörösmarty Színházban lesz (cím: 8000 Székesfehérvár, Fő u. 8). A döntőben résztvevő 12 Versenyző saját kísérettel/zenei alappal és tánckarral ad elő, előadása 1 dalból és legfeljebb 3 közös, a 12 döntős által élő zenei kíséretre előadott dalból áll. A versenyző előadását a zsűri meghallgatja és értékeli. A 12 Versenyző előadását követően a zsűri visszavonul, ezt követi a Verseny eredményének kihirdetése.

7.7. Főnyeremény: A Verseny győztese egy két személyre szóló külföldi utazást nyer a Fehérvár Travel utazási iroda szervezésében.

8. Személyhez fűződő-, szerzői- és szerzői joggal szomszédos jogok szabályozása

8.1. Jelentkező hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a Jelentkező

8.1.1. rögzített előadását, illetve annak tetszőleges részletét átdolgozza, többszörözze, terjessze, sugározza vagy más módon a nyilvánossághoz közvetítse (ideértve különösen a fehervarhangja.hu honlapra vagy a verseny bármely közösségi oldalára történő feltöltését)

8.1.2. előadását (közreműködését) vagy annak tetszőleges részletét filmalkotásban vagy egyéb audiovizuális műben – ideértve a reklámcélú felhasználást is – felhasználja,

8.1.3. az előválogatás során rögzített előadását, vagy annak tetszőleges részletét, képmását, hangfelvételét a Szervező promóciós és bármilyen reklámanyagokban, műsorrészekben, plakátokon vagy egyéb hordozón megjelenítse, ideértve a Verseny reklám- és promóciós anyagokon való megjelenítést is.

8.2. Szervező kizárólagosan jogosult az Jelentkező közreműködésével létrejött és a jelen szerződés 8.1. pontja szerint rögzített valamennyi televíziós felvétel, műsorrészlet, hang- és képfelvétel egészének, elemeinek, részletének, címének, formai jegyeinek, illetve Jelentkező nevének, képmásának kereskedelmi célú hasznosítására.

8.3. Jelentkező a jelen pontban szereplő személyhez fűződő, szerzői, valamint szerzői joggal szomszédos jogai felhasználására Szervezőnek külön díjazás nélkül kizárólagos, térben és időben korlátlan, 3. személyre szabadon átruházható jogot biztosít, tekintettel arra, hogy a Versenyben és az Előválogatón történő részvétele saját szakmai karrierjének fejlődéséhez nagymértékben hozzájárul.

8.4. Jelentkező kijelenti és szavatol azért, hogy nincsen 3. személynek olyan joga, amely a jelen szerződés szerinti jogok Szervezőre történő átruházását, átengedését, vagy Szervező részéről történő felhasználását kizárná, vagy korlátozná.

8.5. Jelentkező kifejezetten tudomásul veszi, hogy nem jogosult az Előválogató során kép vagy hangfelvételt rögzíteni és azt a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni.

8.6. Jelentkező az Előválogató során keletkezett művekkel kapcsolatban Jelentkezőt megillető szerzői jogokra Szervező számára időben és térben korlátlan, 3. személyre szabadon átruházható felhasználási jogot enged. A felhasználási jog kiterjed a művek átdolgozására, többszörözésére, – ideértve a kép- és hangfelvételen történő rögzítését, számítógépes vagy más adathordozóra történő másolását, terjesztését is.

8.7. Jelentkező vállalja, hogy a Versenybe való beválogatását követően a Szervező megbízásából eljáró szakemberek által tartott mozgásfejlesztés, előadói stílusgyakorlat, sminktanácsadás, hangképzés alkalmakon közreműködik, Szervező megbízottjainak javaslatait elfogadja.

9. Adatvédelmi rendelkezések

9.1. Jelentkező kijelenti, hogy személyes adatainak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelő, a Szervező általi kezeléséhez hozzájárul, és az adatszolgáltatása önkéntes.

9.2. A felek a részvételi szerződés elfogadásával szavatolják, hogy a kapcsolattartók személyes adatai kapcsán betartják a mindenkor hatályos magyar, valamint a közvetlenül alkalmazandó európai uniós szabályokat, így különösen a 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Unió 2016/679. számú rendeletét (GDPR). A kapcsolattartók személyes adatait a felek kizárólag a köztük létrejött részvételi szerződés teljesítése céljából, az ehhez szükséges mértékben és ideig kezelik. Felek szavatolják, hogy a jelen szerződésben rögzített kapcsolattartók személyes adatai továbbítására az érintettől származó megfelelő felhatalmazással rendelkeznek. Felek rögzítik, hogy amennyiben az adatkezeléssel érintett személy kapcsolattartói státusza megszűnik, vagy valamely személyes adata megváltozik, úgy erről haladéktalanul tájékoztatja a másik felet.

9.3. A személyes adatok kezelése során a Szervező adatkezelőnek minősül.

9.4. Jelentkező tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szervező személyes adatait – a jelen szabályzat 8. pontjában foglaltak kivételével – bizalmasan kezeli, azokat indokolatlanul harmadik személy részére ki nem adja. Jelentkező tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szervező személyes adatait a Verseny lebonyolítása és annak promóciója céljából kezeli és felhasználja, ennek körében az általa meghatározott harmadik személynek indokolt esetben átadja. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személyéről Jelentkező jogosult tájékoztatást kérni.

9.5. Jelentkező hozzájárul és engedélyezi, hogy a Szervező személyes adatait a Verseny befejezésétől számított két évig kezelje és felhasználja a Verseny promóciója céljából, illetve a következő Versenyről és annak promóciós eseményeiről a Jelentkezőt információs levélben tájékoztassa. Ennek érdekében Szervező a Jelentkező személyes adatait harmadik személynek átadja. Jelentkező egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a tájékoztató leveleket a Jelentkezési adatlapon megadott elérhetőségeire megküldje.

9.6. Jelentkező jogosult a 8000 Székesfehérvár, III. Béla király tér 1.  címre postai úton vagy info@fehervarhangja.hu e-mail címre írt elektronikus levélben tájékoztatást kérni a személyes adatainak kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint
személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. Jelentkező jogosult továbbá hozzájárulását írásban bármikor visszavonni. A jelentkezőt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet vagy egyéb, az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslattal kíván élni, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál tehet panaszt, vagy jogait bíróság előtt érvényesítheti.

9.7. Jelentkező tudomásul veszi, hogy a Verseny ideje alatt személyes adatai törlésének kérése, valamint jelen hozzájáruló nyilatkozat visszavonása a versenyből való kizárásával jár.

9.8. Jelentkező bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban nem kíván tájékoztató levelet kapni a Szervezőtől, a lemondó nyilatkozatot a 8000 Székesfehérvár, III. Béla király tér 1.  címre történő megküldésével postai úton vagy az info@fehervarhangja.hu e-mail címre elektronikus úton jogosult eljuttatni.

9.9. A Szervező a jelen Részvételi szabályzat szerinti adatkezelést Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál nyilvántartásba vetette, a nyilvántartási száma: NAIH-84939/2015.

10. Egyéb rendelkezések

10.1. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy az Előválogató, valamint a Verseny helyszíneit és időpontjait módosítsa.

10.2. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy döntése szerint a Versenybe bejutott, ám azon bármilyen okból részt venni nem tudó (pl. kizárás, betegség stb.) Versenyző helyett a zsűri választása alapján az adott fordulót megelőző fordulóban – elődöntő esetében az Előválogató során – kiesett másik Jelentkezőt/Versenyzőt visszahívjon/beválogasson.

10.3. Jelentkező kötelezettséget vállal, hogy a Versennyel kapcsolatban tudomására jutott üzleti titkot megőrzi, harmadik személyek részére nem szolgáltatja ki. Jelentkező tudomásul veszi, hogy a titoktartási kötelezettség megsértése esetén a Szervező Jelentkezővel szemben kártérítésre jogosult.

 

Székesfehérvár, 2019. június 24.